Wij zijn een fysieke winkel. De voorraad kan afwijken.

Privacy Statement
Zuid Underwear

Privacy statement
Dit privacy statement is opgesteld vanuit de geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit statement geeft aan hoe wij, Zuid Underwear, omgaan met uw persoonsgegevens binnen onze organisatie.

Ook wij, Zuid Underwear, werken net als ieder andere organisatie met persoonsgegevens als klantgegevens. Omdat wij uw privacy belangrijk vinden hanteren we een strikt privacybeleid en daaruit volgend dit privacy statement.
Uitgangspunten
Om uw privacy te waarborgen en te beveiligen hanteren we de volgende uitgangspunten:

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie die wij tot onze beschikking hebben gekregen. Dit betekend dat wij uw persoonsgegevens niet verder gebruiken en verzamelen dan strikt noodzakelijk is. Wij beschouwen uw gegevens dan ook als vertrouwelijk. Intern worden uw gegevens dan ook als vertrouwelijk behandeld.
Wij nemen voldoende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligingen aan de hand van de NEN ISO27001/2. Ook zien wij toe op onze leveranciers dat zij uw gegevens ook voldoende beveiligen.
De AVG is voor ons leidend. Wij zullen ons dan ook strikt houden aan deze, maar ook overige geldende wet- en regelgeving omtrent de verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens.
Grondslagen
Wij verzamelen en verwerken alleen uw persoonsgegevens voor zover dit wettelijk toegestaan is. De grondslagen die wij daarvoor hanteren zijn:

Overeenkomst; Voor het uit kunnen voeren van bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst verzamelen wij noodzakelijke gegevens;
Wettelijke plicht; Voor bijvoorbeeld de Belastingdienst verzamelen wij de noodzakelijke en verplichte gegevens;
Gerechtvaardigd belang; Voor de veiligheid van u, onze medewerkers en onze goederen verzamelen wij gegevens voor de beveiliging, waarbij een afweging is gemaakt tussen de zwaarte van het belang van Zuid Underwear en de inbreuk op uw privacy;
Ondubbelzinnige toestemming; Alle overige persoonsgegevens worden alleen middels van uw toestemming vastgelegd verwerkt. U heeft het rechts om deze ten alle tijden in te trekken.
Doeleinden
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Voor het uitvoeren of het toepassen van wet- en regelgeving. In sommige gevallen is het verplicht om informatie aan overheidsinstanties te verstrekken.
Voor het beveiligen van u, onze medewerkers en onze goederen in de vorm van cameratoezicht. Dit met behulp van duidelijk zichtbare videocamera’s.
Voor het uitvoeren van onze ondernemersvrijheid.
Voor het versturen van e-mail marketing na toestemming van de ontvanger.
Persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende gegevens van u:

Klanten
Voornaam/voorletters
Achternaam
Postcode
Huisnummer
Email adres

Medewerkers
Voornaam/voorletters
Achternaam
Postcode
Adres
Huisnummer
Telefoonnummer
BSN
Email adres
Geboortedatum
Bankrekeningnummer
Loongegevens
Contractgegevens
Verwerkers & derden
Wij, Zuid Underwear, maken gebruik van verschillende verwerkers en derde partijen.

Verwerkers
Verwerkers zijn leveranciers aan wie wij de verwerking van gegevens hebben uitbesteed. Zuid Underwear heeft de volgende verwerkers:

4Retail Beheer van de kassa
Mailchimp Beheer van de mailingen
Easy Salary Beheer van de salarisadministratie

Met alle bovenstaande verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. Hierdoor wordt de privacybescherming gewaarborgd.

Derden
Tevens werken wij met met derden partijen. Dit zijn de volgende partijen:

Alarm Expert Beheer van de videobewaking
Mos administratie Beheer van de boekhouding
Leveranciers Aanleveren van goederen

Met de bovenstaande leveranciers worden er geen persoonsgegevens uitgewisseld. Hierdoor is er geen verwerkersovereenkomst afgesloten.
Wanneer u vragen heeft over de verwerkers of derde partijen kunt u contact opnemen via info@zuidunderwear.nl of via 0180-810408.
Gegevensbeveiliging
Het beschermen van uw persoonsgegevens heeft een hoge prioriteit bij ons. Alle gegevens van u die bij ons opgeslagen zijn, worden door technische en organisatorische maatregelen beschermd volgends de NEN ISO27001/2. Er wordt regelmatig gecontroleerd of de technische maatregelen nog voldoen aan onze eisen. Indien nodig worden deze aangepast, ook naar de nieuwste stand van de techniek. Ook gelden deze maatregelen voor de verwerkers en derde partijen die in onze opdracht gegevens verwerken en gebruiken door middel van de afgesloten verwerkersovereenkomsten.

Alleen onze interne medewerkers hebben toegang tot uw gegevens. Hierin is een scheiding gemaakt aan de hand van autorisaties om de medewerker alleen toegang te geven die echt nodig is om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Tevens hebben zij een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
Bewaartermijnen
Volgens de AVG moeten uw gegevens niet langer bewaard worden dan wettelijk toegestaan is en noodzakelijk is voor de werkzaamheden. Afhankelijk van de soort persoonsgegevens en doeleinden is bepaald hoelang zij bewaard mogen worden.

Wanneer de bewaartermijnen verstreken zijn worden uw persoonsgegevens op een beveiligde manier verwijderd en vernietigd. Het vernietigingen van uw gegevens gebeurt met uiterste zorg, daar waar wij dit belangrijk vinden.

Het is echter mogelijk dat uw gegevens in het verleden in ons archief terecht gekomen zijn, maar dat die daar niet meer thuishoren. We doen onze uiterste best om het archief zoveel mogelijk op te schonen, afhankelijk van het natuurlijke verloop.

Rechten van betrokkenen
U als klant heeft middels de AVG een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit zijn de volgende rechten:

Recht op informatie
U heeft als klant het recht om informatie te ontvangen in simpele taal over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken. Dit geldt zowel op de verwerking van de gegevens bij ons, als bij onze leveranciers

Recht op inzage en afschriften
U heeft als klant ook het recht om uw eigen gegevens die bij ons bekend zijn op te vragen en in te zien. Ook kunt u vragen voor welke doeleinden de gegevens gebruikt worden en met wie de gegevens gedeeld worden. U heeft het recht om een afschrift hiervan te ontvangen.
Wanneer een derde opgenomen is in het dossier zullen deze gegevens afgeschermd worden.

Recht op correctie en aanvulling
Wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn heeft u het recht om deze gegevens te laten verbeteren of aan te vullen.

Recht op gegevenswissing
U heeft het recht om aan ons de opdracht te geven om uw gegevens te verwijderen/te wissen. Wij geven hier gehoor aan indien:
Uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn;
Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
U trekt uw toestemming in voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking
Naast dat u het recht heeft op informatie, inzage, correctie en wissen, heeft u ook het recht op beperking. Hierbij kunt u aangeven dat de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) beperkt moeten worden. (Het stoppen van het gebruiken van de gegevens). Hierop geven wij gehoor indien:
U de juistheid van de persoonsgegevens betwijfelt. De verwerking wordt beperkt gedurende een periode die nodig is om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
De verwerking is onrechtmatig en u verzet zicht tegen het wissen van de persoonsgegevens. Tevens verzoekt u in plaats van het wissen om het gebruik ervan te beperken;
Wij hebben de gegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze zelf nodig voor een instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en bent daarbij in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Zuid Underwear zwaarder wegen dan die van u.

Recht op dataportabiliteit
Ook heeft u het recht op dataportabiliteit. Dit wordt ook wel de overdraagbaarheid van de gegevens genoemd. Hiermee heeft u het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde en gangbare digitale taal en bestand te ontvangen. Tevens heeft u het recht om deze persoonsgegevens aan een andere organisatie over te dragen zonder hierbij gehinderd wordt door ons.

Dit recht is van toepassing op de gegevens die:
Digitaal verwerkt worden
En, op basis van toestemming verwerkt worden.

Recht op bezwaar
Het recht op bezwaar wordt ook wel het recht op verzet genoemd. Hierbij heeft u het recht om bezwaar te maken als de verwerking van de gegevens plaatsvinden op basis van de rechtsgrond “belang van de organisatie”. De rechtsgrond ‘belang van de organisatie’, is een afweging tussen het gerechtvaardigd belang van Zuid Underwear en de privacy rechten van de betrokkene.

Wanneer u een verzoek indient ten aanzien van de bovenstaande rechten dient dit schriftelijk te gebeuren via info@zuidunderwear.nl. Wij behandelen de aanvraag binnen één maand na ontvangst.

Website
Zuid Underwear verzamelt en gebruikt gegevens van uw device om een passende website te kunnen tonen. Daarnaast worden deze gegevens in combinatie met uw surfgedrag verzamelt en gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses. Dit met als doel om de website te kunnen verbeteren, zodat deze beter op uw behoeften aansluit.

Wij gebruiken de volgende methoden:
Google Analytics
Cookies
Recaptcha
Wijzigingen privacy statement
Zuid Underwear behoudt het recht om dit privacy statement te wijzigen. Om op de hoogte te blijven van de manier van het verwerken van uw persoonsgegevens raden wij u aan om periodiek dit statement door te nemen.

Contact
Wanneer er verdere vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit statement kunt u contact opnemen via info@zuidunderwear.nl of via 0180-810408.

Belangrijke opmerking over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. garandeert een passend niveau van gegevensbescherming op basis van de Europese standaardcontractbepalingen. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. gebruikers-ID’s) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan het gebruik van cookies weigeren door de passende instellingen in zijn browser te selecteren. De bezoeker kan ook verhinderen dat Google informatie (inclusief het IP-adres) verzamelt via cookies en deze informatie verwerkt door deze browser plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensgebruik door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Winkelwagen

0
image/svg+xml

Geen producten in de winkelmand

Verder winkelen